English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Thông tin hoạt động

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/5/2019.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trang 01Trang 02Trang 03Trang 04Trang 05Trang 06Trang 07

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trang 01Trang 02Trang 03

Hết.