English
 

Công nghệ nổi bật

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Logo liên kết

 
Ấn phẩm đạt - Thành công lớn

Thông tin hoạt động

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/7/2018

Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/7/2018.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/7/2018.

Trang 1.

Trang 2.

Trang 3.

Trang 4.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/7/2018.

Trang 1.

Trang 2.